tnjk.net
当前位置:首页 >> 文言文带(其)?的句子及翻译 >>

文言文带(其)?的句子及翻译

一、“其”作第三人称代词,用在动词或形容词之前,在句中作主语或与其他词语构成主谓短语作该短语中的小主语,相当于现代汉语中的“他(他们)”“它(它们)”.如: ①所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也. ②独其为文犹可识,曰“花山”. ③盖其又深,则其至又...

1、代词。他们;她们;它们 。如:避其锐气,击其惰归。 2、副词。 也许;大概。善不可失,恶不可长,其陈桓公之谓乎!——《左传·隐公六年》 3、表示祈使。当,可 。吾其还也。——《左传·僖公三十二年》 4、将,将要 。今殷其沦丧。——《书·微子》 5、表示诘...

景公好弋,使烛邹主鸟而亡之 齐景公喜欢射鸟,使用烛邹掌管那些鸟,但鸟跑掉了 “景公之时,雨雪三日而不霁 景公在位时,雪下了好几天却不转晴。

我给你部分: 1.连词。 (1)表并列:一般不译,有时可译为“又”。例:蟹六跪而二螯。 (2)表递进:可译为“并且”或“而且”。例:君子博学而日参省乎己。 (3)表承接:可译为“就”、“接着”、“然后”、“于是”,或不译。例:余方心动欲还,而大声发于水上...

改变、通达事理。例:汝心之固,固不可彻。你思想顽固,顽固到了不能通达事理的地步

1、不以一眚掩大德。——《左传》 译:评价一个人时,不能因为一点过失就抹杀他的功劳。 2、见善如不及,见不善如探汤。——《论语》 译:见到好的人,生怕来不及向他学习,见到好的事,生怕迟了就做不了。看到了恶人、坏事,就像是接触到热得发烫的...

诸 1、形容词,众;各。诸郡县苦秦吏。——《史记·陈涉世家》。各个郡县都苦于秦朝的官吏。 2、代词,代人,代事,代物,相当于“之”。告诸往而知来者。——《论语·学而》。告诉他过去能够知道将来的人。 3、代词兼介词, “之于”的合音。投诸渤海之尾。—...

(1)是真的这样吗?还是做梦呢?还是传来的消息不是真的呢?(2)我因为供养祖母的事情没人来做,所以辞谢不接受任命。(3)从它不变的角度来看,万物同我们一样都是永恒的,又有什么可以羡慕的呢!

①能;能够。《谏太宗十思疏》:“凡昔元首,承天景命,善始者实繁,克终者盖寡。” ②完成;成功。《中山狼传》:“前虞跋胡,后恐疐尾,三纳之而未克。” ③攻克;战胜。《肴之战》:“攻之不克,围之不继。” ④克制;约束。《后汉书·祭遵传》:“遵为人...

【原文】 河之鱼,有豚其名者,游于桥间,而触其柱,不知远去(离开)。怒其柱之触己也,则张颊竖鬣(liè)。怒腹而浮于水,久之莫动。飞鸢过而攫之,磔其腹而食之。好游而不知止,因游而触物,不知罪己,妄肆其忿,至于磔腹而死,可悲也夫! 【...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tnjk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com