tnjk.net
当前位置:首页 >> 一月到十二月的英语单词怎么读 >>

一月到十二月的英语单词怎么读

January [ˈdʒænjuəri] n.一月 (詹牛瑞) February [ˈfebruəri] n.二月 (法伯瑞) March [mɑ:tʃ] n.三月 (骂吃) April [ˈeiprəl] n.四月 (A普柔) May [mei] n.五月 (妹) June [dʒu:n]...

见你哦瑞 一月 fai不热瑞 二月 嘛吃 三月 A 普热 四月 妹 五月 祝恩 六月 祝赖 七月 哦个死特 八月 塞不疼倍儿 九月 哦可偷倍儿 十月 诺文倍儿 十一月 第塞姆倍儿 十二月

January [ˈdʒænjuəri] 1月 (詹牛额瑞) February [ˈfɛbrʊəri, ˈfɛbjʊəri] 2月 (这个 只能看音标了,打不出来) March [mɑ:tʃ] 3月 (骂吃) April [ˈeiprəl] 4月 ...

一月:January 二月:February 三月:March 四月:April 五月:May 六月:June 七月:July 八月:August 九月:September 十月:October 十一月:November 十二月:December 缩写 一月:January Jan. 二月:February Feb. 三月:March Mar. 四月...

一月:January 缩写:Jan 二月:February 缩写:Feb 三月:March 缩写:Mar 四月:April 缩写:Apr 五月:May 缩写:May 六月:June 缩写:Jun 七月:July 缩写:Jul 八月:August 缩写:Aug 九月:September 缩写:Sept 十月:October 缩写:Oct 十一月:...

January February March April May June July August September October November December 星期一:Monday 星期二:Tuesday 星期三:Wednesday 星期四:Thursday 星期五:Friday 星期六:Saturday 星期日:Sunday

下面是各个月份及其缩写式: 一月:January -Jan. 二月:February -Feb. 三月:March -Mar. 四月:April -Apr. 五月:May 六月:June 七月:July 八月:August -Aug. 九月:September -Sept. 十月:October -Oct. 十一月:November -Nov. 十二月...

January [ˈdʒænjuəri] n.一月 (詹牛瑞) February [ˈfebruəri] n.二月 (法伯瑞) March [mɑ:tʃ] n.三月 (骂吃) April [ˈeiprəl] n.四月 (A普柔) May [mei] n.五月 (妹) June [dʒu:n]...

一月:January 二月:February 三月:March 四月:April 五月:May 六月:June 七月:July 八月:August 九月:September 十月:October 十一月:November 十二月:December

一月January 二月February 三月March 四月April 五月May 六月June 七月July 八月August 九月September 十月Octorber 十一月November 十二月December

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tnjk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com